Lộ trình học Angular.js

js-learning-curves

Tình cờ tìm được một bài viết rất hay về lộ trình học AngularJS từ “Zero JS”, kéo lại về blog nghiên cứu, khi nào có thời gian sẽ dịch lại toàn bộ.  To develop applications in Angular you need to code using JavaScript, which makes JavaScript the minimal pre-requisite for learning Angular.What this means […]

Continue reading →