The impossible list!

99days not fb

Vừa rồi tôi có lang thang vào blog http://impossiblehq.com/impossible-list. Nói một cách ngắn gọn đây là blog của một bạn người Mỹ, luôn muốn đặt bản thân tới những giới hạn thông qua các mục tiêu mà bạn ý gọi là The Impossible List. Trong danh sách này có nhiều mục tiêu bá đạo lắm, kiểu […]

Continue reading →