10 năm

     Dọn nhà, tự dung lôi được ở đâu ra đống thư từ, điều văn và nhầm lưu bút của mình 10 năm về trước, trức là vào năm 2004, tức là khi ấy tôi vừa mới tốt nghi...